การเข้าถึงสารสนเทศที่ดีเป็นปัจจัยที่จะช่วยในการดำเนินธุรกิจก้าวไกล

การตลาดเป็นหน้าที่สำคัญทางธุรกิจ

เนื่องจากหน่วยงานด้านการตลาดจะรับผิดชอบในการกระจายสินค้าและบริการไปสู่ลูกค้า ตั้งแต่การศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการการวางแผนและการสร้างความต้องการ ตลอดจนการส่งเสริมการขายจนกระทั่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า ปกติการตัดสินใจทางการตลาดจะเกี่ยวข้องกับการจัดส่วนประสมทางการตลาด หรือส่วนประกอบที่ทำให้การดำเนินงานทางการตลาดประสบความสำเร็จ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ประการได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่ (Place) และการโฆษณา (Promotion)

ระบบการบริหารจัดการข้อมูลของธุรกิจจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

เรากำลังพูดถึงระบบสารสนเทศในองค์กรสารสนเทศ เป็นข้อมูลที่ผ่านกระบวนการเก็บรวบรวมและเรียบเรียงเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ เช่น การนำเสนอยอดขายรายเดือนต่อเจ้าของกิจการ สารสนเทศที่ดีย่อมน้ำไปสู่การตัดสินใจที่มีความผิดพลาดน้อยที่สุด หรือช่วยแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุด เมื่อผ่านกระบวนการนำเข้าข้อมูลที่มีความถูกต้อง และสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือการคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดความผิดพลาดในการตัดสินใจ ดังนั้นการคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพของสารสนเทศช่วยให้สามารถลดข้อผิดพลาดและค่าใช้จ่ายที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้

ระบบสารสนเทศด้านธุรกิจการตลาด

1. การปฏิบัติงาน (Operations) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงยอดขาย และการดำเนินงานด้านการตลาด ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยข้อมูลการปฏิบัติงานจะเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานที่ช่วยในการตรวจสอบ ควบคุม และวางแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในอนาคต
2. การวิจัยตลาด (Marketing Research) เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด โดยเฉพาะพฤติกรรมและความ สัมพันธ์ของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจ โดยนักการตลาดจะทำการวิจัยสมมติฐานและการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างปกติ ข้อมูลในการวิจัยตลาดจะได้มาจากการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ และการใช้แบบสอบถาม
3. คู่แข่ง (Competitor) ปกติข้อมูลจากคู่แข่งขั้นจะมีลักษณะไม่มีโครงสร้างไม่เป็นทางการ และมีแหล่งที่มาไม่ชัดเจน เช่น การทดลอง ใช้สินค้า หรือบริการ การสัมภาษณ์ลูกค้าและตัวแทนจำหน่าย การ ติดตามข้อมูลในตลาด และข้อมูลจากสื่อสารมวลชน เป็นต้น
4. กลยุทธ์องค์การ (Corporate Strategy) เป็นข้อมูลสำคัญทางการตลาด เนื่องจากกลยุทธ์จะเป็นเครื่องกำหนดแนวทางปฏิบัติของธุรกิจและเป็นฐานในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดขององค์การ
5. ข้อมูลจากภายนอก (External Data) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลต่อโอกาสหรืออุปสรรคของธุรกิจ โดยทำให้ความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของลูกค้าขยายตัวหดตัว ตลอดจนสร้างคู่แข่งขันใหม่หรือเปลี่ยนขั้นตอนและรูปแบบในการดำเนินงาน

การทำธุรกิจออนไลน์ที่กำลังเป็นที่นิยมของประเทศไทย

มาเริ่มต้นในการทำธุรกิจออนไลน์กันเถอะ

ในเวลานี้ประเทศไทยนั้นมีความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นจึงทำให้อินเตอร์เน็ตได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยของการดำรงชีวติในปัจจุบันของคนไทยไปเสียแล้ว ดังนั้นจึงทำให้เกิดการทำธุรกิจออนไลน์ในรูปแบบของการขายสินค้าและบริการผ่านทางอินเอตร์เน็ตขึ้นมาเป็นจำนวนมาก เพราะนอกจากที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผุ้ซื้อแล้วยังสามารถที่จะทำการชำระเงินผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ทันที รวมถึงประหยัดเวลาที่จะต้องออกไปเลือกซื้อสินค้าตามสถานที่ต่างๆอีกด้วย เลยทำให้การทำธุรกิจออนไลน์ในรูปแบบนี้นั้นมาแรงเป็นอย่างมากในประเทศไทย เพราะผุ้คนส่วนมากก็เริ่มมักที่จะมีการค้นหาสินค้าและบริกรต่างๆผ่านทางโลกออนไลน์กันมากยิ่งขึ้นเช่นกัน

ข้อดีของการทำธุรกิจออนไลน์ในรูปแบบนี้
การทำธุรกิจออนไลน์ในรูปแบบนี้นั้นจะช่วยประหยัดต้นทุนของผู้ทำธุรกิจได้เป้นอย่างมาก เพราะไม่จำเป้นต้องมีหน้าร้านค้าเป็นของตัวก็สามารถที่จะทำการขายสินค้าและบริการผ่านทางโลกออนไลน์กันได้ทันที เพียงแค่มีเว็บไซต์เท่านั้นซึ่งในเวลานี้ก็มีผู้ให้บริการที่จะช่วยสร้างเว็บไซต์ที่รองรับต่อการทำธุรกิจออนไลน์ในรูปแบบนี้จำนวนมาก และยังสามารถที่จะอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆได้อย่างมากไม่ว่าจะเป็นการออกแบบและดีไซน์ส่วนต่างๆของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ในรูปแบบนี้สามารถที่จะจัดการได้ด้วยตนเอง รวมถึงยังสามารถที่เพิ่มข้อมูลและรูปของสินค้าและบริการต่างๆลงไปได้อย่างง่ายเพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น ซึ่งก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่มีความสำคัญสำหรับการทำธุรกิจออนไลน์ในลักษณะเป็นอย่งามากเลยทีเดียว